Tuesday, April 5, 2016

08.Surat BANDAHARA kepada pelayar Alam Maya (1437H)


08. Surat Bandahara kepada pelayar Alam Maya (1437 H)


Bismillahirrahman urrahim

Alhamdulillahirobbil Alamin

Yā Qādī Al-Hājāt

Membahasakan suatu dengan Jawi pada-hal yang mengandungi perkataan segala yang mendiami 
Tujoh petala langit

dan

Tujoh petala bhumi
yang tersirat pada suatu gugusan bangsa Melayu Alam Masyhriq yang terbit dari bawah benua Nusantara. Maka dengan izin Allah selesailah kira-nya penantian dan bahagi sekelian pihak angkatan Bandahara melata di bhumi maka mahsyurlah akan asma yang terpuji kepada segala badan hendak-nya mereka yang memberi 
munafaat kepada hidup ini yang ber-Akal. Mudah-mudahan pada hari pengisytiharaan halaman rasmi ini yang termaktub
 sebagai WWW.BANDAHARA.COM 
di-dalam resam Rumi di-alam Maya ini menjadi tahu-lah sekalian. 
Termaktub warkat ini di-dalam Negeri bergelar Peri-mula 
Al Muktabar Darul Iman, Terengganu daripada warith Raja 
Bendahara terakhir Negeri Darul Ridhuan pada tarikh 
Dua-Puluh Tiga bulan Jumaada Al Thani hari Jumaat Hijrah Al-Nabi Salallahualaihi wa Salam 
Seribu Empat Ratus Tiga Puloh Tujoh
Intiha Al-Kalam.

1437
Sanat


TRANSLITERATIONS OF THE MALAY LETTERS 


08. Letter from Bandahara to the Web Browsers (1437 H)


 in the name of God, the merciful and compassionate.

All the praises be to God, the Lord of the Worlds

O Judge of Wishes


Discusses it with Jawi in a manner that contain the words which inhabit
the Seven Heavens

and

Seven Earths

that is implied in a cluster of the Malay race of the Masyhriq realm that rises from beneath the Archipelago continents. By Allah's will the waiting ends here and for all those Bandahara forces on this earth so we pray and wish the names shall be famously known(in hereafter)for all great benefit they've contributed to the mindful way of life.
Hopefully,on this very day of declaration that enshrined this site officially as WWW.BANDAHARA.COM 
 in Roman customs, will shall be known by everyone within this realm.

This certificate, enshrined in the State called Peri-Mula
Al Muktabar Darul Iman, Terengganu by the Heir of the Last Raja 
Bendahara of Darul Ridhuan State on the date of
Twenty Three in the month of Jumaada Al Thani, Friday, The Year of Prophet Muhammad Hijra, Peace be upon Him.
One Thousand Four Hundred Thirty Seven.

Intiha Al-Kalam.

1437
Sanat


Cap/Seal : Raja Badruddin Hakim Shah bin Raja Kamarul Bahrin Shah bin Raja Ahmad Bahar-uddin Shah bin Raja Bendahara Abdul Rashid ibni Paduka Sri Sultan Idris Murshidul Azam Shah Rahmatullah ibni Raja Bendahara Alang Iskandar Marhum Teja ibni Raja Kechil Tengah Ahmad (Sultan Ahmad Shah Johan Berdaulat Khalifatu'llah) ibni Maulana Paduka Sri Tuanku Sultan Abdul Malik Mansur Muazzam Shah Jamalullah Khalifatullah Johan Berdaulat ibni Maulana Paduka Sri Tuanku Sultan Ahmad-uddin Shah